NOTĂ DE INFORMARE

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul general privind protecția datelor”),

Alvogen Romania S.R.L., persoană juridică română, având sediul în București, Bulevardul Theodor Pallady, nr. 44B, etajul 2, sectorul 3, cod poștal 032266, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/2501/2000, cod unic de înregistrare 12826074

și/sau

Labormed – Pharma S.A., persoană juridică română, având sediul ăn București, Bulevardul Theodor Pallady, nr. 44B, sectorul 3, cod poștal 032266, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/21114/2007, cod unic de înregistrare 22718452,

(denumite în mod generic “Alvogen” și/sau “Compania” și/sau “noi”) doresc să asigure respectarea deplină a legislației aplicabile domeniului protecției datelor, astfel încât să continuați să ne încredințați datele dumneavoastră cu caracter personal.

Aceasta Notă de Informare descrie liniile directoare ale prelucrării datelor cu caracter personal care ne sunt încredințate, cu privire la:

 • modul în care obținem datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • scopurile pentru care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • temeiul juridic al prelucrării datelor dumneavostră cu caracter personal;
 • condițiile în care putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • nota de informare pentru copii;
 • maniera în care păstrăm în siguranță datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • drepturile pe care le aveți în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • durata pentru care păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • revizuirile prezentei Note de Informare.
Pentru orice întrebări sau informații suplimentare cu privire la modul în care Alvogen prelucrează datele cu caracter personal care vă privesc, precum și pentru a vă exercita drepturile cu privire la protecția datelor cu caracter personal, puteți contacta Reponsabilul numit cu Protecția Datelor, la oricare din următoarele coordonate:
 • prin e-mail, la adresa: DPO(at)alvogen.com; sau
 • prin fax, la numărul de fax: +4021.318.03.76; sau
 • prin poștă, la adresa din: Bd. Theodor Pallady, nr. 44B, sectorul 3, cod poștal 032266, București, România.

Modul în care obținem datele cu caracter personal

Ca regulă generală, obținem date cu caracter personal (însemnând orice informație cu privire la o persoană fizică identificată sau identificabilă) direct de la dumneavoastră, în cazul în care completați și ne transmiteți “Formularul de Contact” disponibil pe website și/sau interacționați cu noi în orice alt mod și/sau pe orice altă cale, indiferent care ar fi motivul respectivei interacțiuni și/sau în cazul în care decideți să primiți materiale informative de la noi, prin abonarea la newsletter.

Pot exista situații în care obținem date cu caracter personal care vă privesc în mod automat, ca urmare a vizitei dumneavoastră pe website-ul nostru (pentru detalii, vă rugăm să vizitați politica noastră de cookie).

De asemenea, pot exista situații în care obținem date cu caracter personal care vă privesc din alte surse. Prin urmare, putem obține datele dumneavoastră cu caracter personal ca urmare a unei fuziuni, achiziții de active si/sau cesiuni de creanță sau a unei dezvăluiri din partea altor persoane (de exemplu, persoane care au raportat Alvogen efecte adverse) etc. În acest din urmă caz, vom considera că ati autorizat divulgarea datelor dumneavoastra cu caracter personal.

Datele dumneavostră cu caracter personal și scopurile pentru care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Atunci când ne vizitați website-ul și/sau atunci când completați și ne transmiteți “Formularul de Contact” disponibil pe website și/sau atunci când interacționați cu noi în orice alt mod și/sau pe orice altă cale, indiferent care ar fi motivul respectivei interacțiuni și/sau în cazul în care decideți să primiți materiale informative de la noi, prin abonarea la newsletter, vom prelucra datele cu caracter personal care vă privesc și pe care veți decide să ni le dezvăluiți, cum ar fi:

 • date de identificare (nume, prenume);
 • date de contact (adresă de corespondență electronică (e-mail) personală/profesională, număr de telefon personal/profesional);
 • conținutul comunicării (fizice și/sau elecronice);
 • semnătura (fizică și/sau electronică – dacă este cazul);
 • domeniul/ocupația (profesia/locul de muncă/funcția/specialitatea/gradul profesional/titlul universitar – dacă este cazul);

pe care le vom prelucra numai în scopul identificat de către dumneavostră, prin natura interacțiunii cu noi (de exemplu, managementul și gestiunea resurselor IT, managementul și gestionarea relațiilor publice și/sau comerciale, comunicării, dezvoltării afacerii (business development), managementul și gestionarea sistemului de farmaco/vigilență, managementul și gestionarea sistemului de calitate etc.).

Prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc în alte scopuri decât cele menționate anterior se va face cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materia protecției datelor cu caracter personal.

Temeiul juridic al prelucrării datelor dumneavostră cu caracter personal

În funcție de natura și scopul interacțiunii noastre, prelucrăm date cu caracter personal care vă privesc:

 • în baza consimțământului dumneavoastră, exprimat prin interacțiunea voluntară cu noi și/sau prin înscrierea voluntară la newsletter; și/sau
 • dacă ne sunt necesare pentru executarea unui contract încheiat între noi; și/sau
 • dacă ne sunt necesare în vederea conformării cu o obligație legală care ne revine; și/sau
 • dacă ne sunt necesare în vederea satisfacerii unui anumit interes legitim care nu prevalează asupra drepturilor și libertăților dumneavoastră fundamentale.

În cazul în care prelucrăm date cu caracter personal care vă privesc în baza consimțământului dumneavoastră, exprimat prin interacțiunea voluntară cu noi și/sau prin înscrierea voluntară la newsletter, veți avea posibilitatea de vă retrage consimțământul în orice moment, gratuit, fără a afecta însă legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

Fără a aduce atingere drepturilor și libertăților dumneavoastră fundamentale, putem prelucra date cu caracter personal care vă privesc în vederea satisfacerii unui anumit interes legitim, cum ar fi:

 • prevenirea, detectarea și investigarea infracțiunilor, inclusiv frauda și spălarea banilor sau finanțarea unor acte de terorism;
 • dezvoltarea afacerii (business development);
 • analiza și administrarea riscurilor comerciale;
 • protejarea sau exercitarea unui drept sau a unei obligații legal/e sau contractual/e care ne aparține nouă, unei entități juridice care face parte din grupul Alvogen sau unui alt partener (contractual);
 • efectuarea și păstrarea înregistrărilor/menţiunilor/evidențelor noastre interne;
 • realizarea de analize și cercetări pentru planificarea și gestionarea resurselor interne;
 • protejarea activelor Alvogen, ale clienților și furnizorilor Alvogen;
 • în relație cu orice pretenție, acțiune sau procedură (inclusiv, dar fără a se limita la redactarea și revizuirea documentelor, redactarea documentelor necesare pentru încheierea unei tranzacții, obținerea unei consultanțe juridice sau facilitarea soluționării litigiilor);
 • asigurarea respectării oricărei reguli, legi și reglementări aplicabile activității noastre, inclusiv cooperarea cu instituțiile/autoritățile publice (centrale și/sau locale) competente.

Condițiile în care putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal

Datele dumneavostră cu caracter personal sunt destinate utilizării de către Alvogen, în calitate de operator de date cu caracter personal.

Pentru a facilita desfășurarea activităților Alvogen în legătură cu scopurile prelucrării identificate de către dumneavostră, prin natura interacțiunii cu noi, dacă este cazul și în limita necesară respectivului scop legal și specific, datele dumneavostră cu caracter personal prelucrate conform prezentei, pot fi dezvăluite:

 • altor entități juridice care sunt parte a grupului Alvogen (puteți viziona lista entităților juridice care sunt parte a grupului Alvogen, prin accesarea următorului link: http://www.alvogen.com/company/world-wide-offices/.);
 • altor parteneri (contractuali) (de exemplu, parteneri (contractuali) implicați direct sau indirect în încheierea, executarea, modificarea și/sau încetarea contractului nostru);
 • instituțiilor bancare, în legătură cu orice tip de transfer de fonduri;
 • instituțiilor/autorităților publice (centrale și/sau locale) competente;
 • furnizorilor de servicii operaționale (de exemplu, furnizori de servicii de curierat, telecomunicații, IT, arhivare, Mailchimp (The Rocket Science Group LLC) pentru furnizarea de servicii de email marketing (după abonarea la mailing list); puteți regăsi aici Politica de protecție a datelor a Mailchimp (Privacy Policy));
 • consultanților noștri (de exemplu, auditori, avocați etc.);
 • partenerilor de afaceri, investitorilor, cesionarilor (actuali sau potențiali) pentru a facilita tranzacțiile cu active comerciale (care pot include o fuziune, achiziție, cesiune de creanță sau vânzare de bunuri);

conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior.

Orice transfer de date cu caracter personal în afara Uniunii Europene și/sau a Spațiului Economic European sau către o organizație internațională va fi efectuat cu respectarea prevederilor legale aplicabile, care pot presupune notificarea dumneavoastră.

Nu veţi face obiectul unei decizii bazate pe o prelucrare automată a datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv profiling.

Nota de Informare pentru Copii

Website-ul nostru este destinat unei audiențe adulte. Nu prelucrăm în mod intenționat date cu caracter personal ale niciunei persoane despre care știm că are vârsta sub 16 ani. Datele cu caracter personal ale persoanelor despre care știm că nu au împlinit vârsta de 16 ani, vor fi prelucrate numai cu acordul prealabil al părintelui sau al persoanei care exercită autoritatea părintească/tutelară. Acest reprezentant legal are dreptul, la cerere, să vizualizeze informațiile furnizate de copil și/sau să solicite ștergerea acestora.

Maniera în care păstrăm în siguranță datele dumneavoastră cu caracter personal

Alvogen prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal într-o manieră care asigură o securitate adecvată a acestora, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale, utilizând măsuri tehnice sau organizatorice adecvate.

Avem un cadru de politici, proceduri și instruiri care să acopere protecția, confidențialitatea și securitatea datelor și revizuim în mod regulat oportunitatea măsurilor pe care le avem în vigoare pentru a păstra datele pe care le deținem în siguranță.

Cu toate acestea, transmiterea datelor pe internet (inclusiv prin e-mail) nu este niciodată sigură. Prin urmare, deși folosim măsurile adecvate pentru a încerca să protejăm datele cu caracter personal, nu putem garanta securitatea datelor transmise către noi prin intermediul internetului.

Drepturile pe care le aveți în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal

În ceea ce privește datele cu caracter personal prelucrate de Alvogen, aveți următoarele drepturi:

 • dreptul de acces, adică dreptul de a obține o confirmare din partea noastră cu privire la prelucrarea sau nu a datelor cu caracter personal care vă privesc, precum și accesul la aceste date cu caracter personal și la informații privind prelucrarea;
 • dreptul la rectificare, adică dreptul de a avea, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte și/sau completarea datelor cu caracter personal incomplete;
 • dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de a șterge datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare în legătură cu scopul prelucrării pentru care au fost colectate, se retrage consimțământul în baza căruia are loc prelucrarea și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea, datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal sau trebuie să fie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • dreptul la restricționarea prelucrării, aplicabil în cazul în care vă contestați exactitatea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor, prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor, nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; ați obiectat față de prelucrare, în așteptarea verificării dacă motivele noastre legitime prevalează asupra intereselor dumneavoastră;
 • dreptul de a vă opune prelucrării bazate pe interesul nostru legitim, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, care atrage încetarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care avem motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau dacă ne sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără ca retragerea să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
 • dreptul la portabilitatea datelor, adică dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, și dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea nostru, în cazul în care: prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract și este efectuată prin mijloace automate;
 • dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract sau autorizată prin lege sau are la bază consimțământul dumneavoastră.

Cu excepția cazului în care înțelegeți să vă exercitați dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere, așa cum este indicat mai sus, vă puteți exercita drepturile prin transmiterea unei cereri:

În principu, nu putem accepta cereri verbale din partea dumneavostră (telefonice sau față în față) din moment ce nu putem fi în măsură să vă răspundem pe loc, fără a analiza în prealabil cererea dumneavoastră și a vă identifica în mod sigur.

Vom furniza informaţii privind acţiunile întreprinse în urma unei cereri pe care ne-o adresați, fără întârzieri nejustificate şi în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, caz în care vă vom informa cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând şi motivele întârzierii.

Durata pentru care păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

În funcție de natura și scopul interacțiunii noastre, vom stoca datele cu caracter personal care vă privesc pentru o perioadă de timp care ne este necesară pentru a ne conforma cu obligațiile care ne revin în aria noastră de afaceri, sau în conformitate cu termenul de prescripție aplicabil (de exemplu, 10 ani de la încetarea relației contractuale) sau pentru respectarea obligațiilor de arhivare impuse de legislația aplicabilă (de exemplu, legislația specifică domeniului de farmacovigilență).

Revizuirile prezentei Note de Informare

Revizuim în mod regulat prezenta Notă de Informare și vom plasa orice actualizare pe această pagină, fără o notificare prealabilă, dar cu o notificare a revizuirilor aferente. Vă încurajăm să revizuiți periodic prezenta Notă de Informare disponibilă pe website-ul nostru, pentru a fi informat/ă despre modul în care prelucrăm date cu caracter personal.

 

Variantă revizuită la 14.03.2019